Drodzy Studenci,
serdecznie zapraszamy do przesyłania streszczeń prac do sesji plakatowej.

ZAREJESTRUJ SIĘ  ZGŁOŚ ABSTRAKT

REGULAMIN ZGŁASZANIA STRESZCZEŃ
1. Streszczenia mogą zgłaszać wyłącznie Studenci po zarejestrowaniu się na konferencję.
Podczas zgłaszania streszczenia wymagane jest podanie nr ID rejestracji (RegID),
który widoczny jest na potwierdzeniu rejestracji.
2. Każda zarejestrowana osoba może zgłosić maksymalnie 2 prace.
3. Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim.
Powszechnie stosowane skróty są dopuszczalne, inne powinny być wyjaśnione.
Nazwy leków mogą być podane zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
4. Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski.
5. Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu zgłaszania streszczeń
6. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki na nadesłanie pracy oraz posługiwanie się adresem mailowym autora/współautorów
7. Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa w dniu 31.07.2021 r.
8. Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo przez członków Komitetu Naukowego, którzy dokonają oceny do dnia 15.08.2021 r.
9. Autorzy otrzymają powiadomienie o przyjęciu pracy oraz czasie jej prezentacji do dnia 20.08.2021r.
 
WYMAGANY UKŁAD STRESZCZENIA
• tytuł (bez skrótów, DRUKOWANYMI LITERAMI)
• pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów
• nazwa instytucji, miejscowość, email
• treść streszczenia (maksymalnie 500 słów) podzielona na następujące części, każda zaczynająca się od nowego wiersza:        
- Wprowadzenie
- Cel
- Materiał
- Metody
- Wyniki
- Wnioski

* Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.
Informacje te zostaną usunięte przez moderatora.ZAREJESTRUJ SIĘ  ZGŁOŚ ABSTRAKT